Obavještenje o izmjeni uslova korišćenja postpaid TO Pretplata+

Od 1. maja 2020. godine, primjenjivati izmjenjeni uslovi korišćenja tarifnih modela Pretplata+

Obavještavamo vas da će se od 1. maja 2020. godine, primjenjivati izmjenjeni uslovi korišćenja tarifnih modela Pretplata:XS, Pretplata:S+, Pretplata:S Net+, Pretplata:M+, Pretplata:L+ i Pretplata:XXL+.

Od navedenog datuma, vrši se izmjena načina primjene popusta na cijenu mjesečne pretplate za korisnike navedenih tarifnih modela koji se opredijele za korišćenje popusta uz zaključivanje ugovora/aneksa ugovora sa minimalnim periodom trajanja od 24 mjeseca, tako da će se navedeni popust, umjesto od narednog obračunskog perioda u odnosu na period kada je zaključen ugovora/aneks ugovora, primjenjivati u toku minimalnog perioda trajanja ugovora, počevši od dana zaključivanja ugovora/aneksa ugovora.

Takođe, vrši se izmjena primjene naknada za privremeno isključenje korišćenog tarifnog modela na način da će se naknada obračunavati od dana realizacije zahtjeva za privremeno isključenje, pri čemu će se u obračunskom periodu, u toku kojeg je došlo do realizacije/prestanka privremenog isključenja korišćenog tarifnog modela, korisniku obračunati mjesečna naknada za privremeno isključenje korišćenog tarifnog modela i mjesečna pretplata za korišćenje pripadajućeg tarifnog modela proporcionalno broju dana trajanja privremenog isključenja, odnosno korišćenja pripadajućeg tarifnog modela.

Istovremeno, korisnicima tarifnih modela Pretplata:XS, Pretplata:S+, Pretplata:S Net+, Pretplata:M+, Pretplata:L+ i Pretplata:XXL+, omogućavaju se dopune prepaid računa korisnika u ukupnom iznosu vrijednosti do 40,00 KM, sa uključenim PDV-om u toku jednog mjeseca (obračunskog perioda), pri čemu je vrijednost dopune sa rokovima važenja za odgovarajuće iznose definisana važećim Posebnim uslovima pružanja usluge „Dopuna“.

Pored toga, korisnicima tarifnog modela Pretplata:S+, u okviru mjesečne pretplate, omogućava se bonus mobilnog interneta od 2 GB, umjesto dosadašnjeg bonusa mobilnog interneta od 500 MB, dok se korisnicima tarifnog modela Pretplata:XXL+, koji u sklopu mjesečne pretplate imajubonusa mobilnog interneta od 1 GB u mreži operatora T-mobile Hrvatska (Hrvatski Telekom), omogućava korišćenje navedenog bonusa i u mrežama operatora T-mobile u zemljama Austrija, Njemačka, Grčka i Rumunija.  

Izmjenu Posebnih uslova korišćenja tarifnih modela Pretplata:XS, Pretplata:S+, Pretplata:S Net+, Pretplata:M+, Pretplata:L+ i Pretplata:XXL+ koji će se primjenjivati od 1. maja2020. godine, možete da pogledate ovdje: