Vlasnička struktura

Većinski vlasnik kompanije je Telekom Srbija sa 65% vlasničkog udjela

Javno osnovno državno preduzeće za telekomunikacije Republike Srpske, Banja Luka registrovano je na dan 20. decembra 1996. godine i do 12. decembra 2002. godine poslovalo je kao preduzeće u potpunom državnom vlasništvu, kada je izvršena vlasnička transformacija u akcionarsko društvo, kao i promijenjen naziv u Telekomunikacije Republike Srpske, a.d. Banja Luka.

Do kraja 1996. godine, poštanske, telegrafske i telefonske usluge u Republici Srpskoj su se obavljale u sklopu jednog preduzeća – Jedinstvenog javnog preduzeća PTT saobraćaja Republike Srpske.

Od 1. januara 1997. godine, u skladu sa odredbama Zakona o sistemima veza, radio-saobraćaju i poštanskom, telegrafskom i telefonskom saobraćaju, izvršena je podjela na dva nova preduzeća, JODP Telekom Srpske i JODP Srpske Pošte. U toku 2002. godine, na osnovu Zakona o privatizaciji u Republici Srpskoj i Odluke Vlade Republike Srpske, 20% državnog kapitala Preduzeća je privatizovano putem vaučer ponude, od čega se na Privatizaciono-investicione fondove odnosilo 10,5%, a na fizička lica 9,5%. Preostalih 80% (državni kapital 65%, Fond penziono-invalidskog osiguranja 10% i Fond za restituciju 5%) se privatizovao po Posebnom privatizacionom programu Vlade Republike Srpske, u skladu sa Zakonom o privatizaciji državnog kapitala u preduzećima.

Rješenjem Osnovnog suda u Banjoj Luci od 12. decembra 2002. godine, upisana je promjena imena u Telekomunikacije RS, a.d. Banja Luka i statusna promjena.

Na osnovu Rješenja Osnovnog suda u Banjoj Luci od 28. juna 2007. godine, upisana je statusna promjena – vlasnička transformacija prodajom ukupnog dijela državnog kapitala preduzeću Telekom Srbija, a.d. Beograd.

Učešće Mtel-a a.d. Banja Luka u kapitalu povezanih pravnih lica je:

- 49% udjela vlasništva u Društvu za telekomunikacije MTEL d.o.o. Podgorica,

- 41% udjela vlasništva u društvu MTEL Global d.o.o. Beograd,

- 100% udjela vlasništva u LOGOSOFT, Privredno društvo za informatički inženjering d.o.o. Sarajevo

- 100% vlasnik kablovskog operatera Blicnet d.o.o. Banja Luka

- 100% vlasnik kompanije Telrad Net d.o.o. Bijeljina

- 100% vlasnik društva ELTA-KABEL d.o.o. Doboj

- 100% vlasnik društva FINANC d.o.o. Banja Luka  Deset najvećih akcionara

 • TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD - 65,005851
 • PREF AD BANJA LUKA - 8,921799
 • FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA - 5,029763
 • DUIF KRISTAL INVEST AD - OMIF FUTURE FUND - 3,299923
 • RAIFFEISEN BANK D.D. BIH SARAJEVO-KASTODI - 1,204720
 • DUIF INVEST NOVA AD- OMIF INVEST NOVA - 0,657522
 • ZAIF EUROINVESTMENT FOND - U PREOBLIKOVANJU AD BANJA LUKA - 0,642357
 • ZIF "BIG-INVESTICIONA GRUPA" DD SARAJEVO - 0,620300
 • DUIF KRISTAL INVEST AD - OMIF MAXIMUS FUND - 0,610521
 • SALINK LIMITED - 0,500191
 • 21. jun 2021

  Godišnji izvještaj 2020

  Preuzmi

  21. jun 2021

  Izjava o usklađenosti 2020

  Preuzmi

  23. april 2021

  Nekonsolidovani Finansijski izvještaj - 31.12.2020.

  Preuzmi

  23. april 2021

  Konsolidovani Finansijski izvještaj - 31.12.2020.

  Preuzmi

  22. septembar 2020

  Nekonsolidovani Finansijski izvještaj - 30.06.2020.

  Preuzmi

  22. septembar 2020

  Konsolidovani Finansijski izvještaj - 30.06.2020.

  Preuzmi

  25. jun 2020

  Godišnji izvještaj 2019

  Preuzmi

  25. jun 2020

  Izjava o usklađenosti 2019

  Preuzmi

  19. mart 2021

  Godišnji dokument o objavljenim informacijama od 13.03.2020. do 13.03.2021.

  Preuzmi

  24. mart 2020

  Statut - prečišćeni tekst, mart 2019.

  Preuzmi

  24. mart 2020

  Godišnji dokument o objavljenim informacijama od 13.03.2019. do 13.03.2020.

  Preuzmi

  15. mart 2019

  Godišnji dokument o objavljenim informacijama od 13.3.2018. do 13.3.2019.

  Preuzmi

  15. mart 2018

  Godišnji dokument o objavljenim informacijama od 13.3.2017. do 13.3.2018.

  Preuzmi

  13. mart 2017

  Godišnji dokument o objavljenim informacijama -13.03.2017.

  Preuzmi

  13. mart 2016

  Godišnji dokument o objavljenim informacijama -13.03.2016.

  Preuzmi

  01. decembar 2013

  Prospekt Mtel a d Banja Luka - 1. decembar 2013.

  Preuzmi

  21. jun 2021

  Izvještaj sa XLIII Skupštine akcionara

  Preuzmi

  21. jun 2021

  Odluke usvojene na XLIII Skupštini akcionara

  Preuzmi

  31. maj 2021

  Materijal za dopunjene tačke Dnevnog reda XLIII sjednice Skupštine akcionara

  Preuzmi

  31. maj 2021

  Dopuna Dnevnog reda za XLIII sjednicu Skupštine akcionara

  Preuzmi

  19. maj 2021

  Poziv za XLIII Skupštinu akcionara

  Preuzmi

  19. maj 2021

  Prijedlozi odluka sa materijalima za XLIII Skupštinu akcionara

  Preuzmi

  19. maj 2021

  Prijedlog Godišnjeg izvještaja za 2020. godinu

  Preuzmi

  18. maj 2021

  Poslovnik o radu Skupštine akcionara

  Preuzmi