Vlasnička struktura

Većinski vlasnik kompanije je Telekom Srbija sa 65% vlasničkog udjela

Javno osnovno državno preduzeće za telekomunikacije Republike Srpske, Banja Luka registrovano je na dan 20. decembra 1996. godine i do 12. decembra 2002. godine poslovalo je kao preduzeće u potpunom državnom vlasništvu, kada je izvršena vlasnička transformacija u akcionarsko društvo, kao i promijenjen naziv u Telekomunikacije Republike Srpske, a.d. Banja Luka.

Do kraja 1996. godine, poštanske, telegrafske i telefonske usluge u Republici Srpskoj su se obavljale u sklopu jednog preduzeća – Jedinstvenog javnog preduzeća PTT saobraćaja Republike Srpske.

Od 1. januara 1997. godine, u skladu sa odredbama Zakona o sistemima veza, radio-saobraćaju i poštanskom, telegrafskom i telefonskom saobraćaju, izvršena je podjela na dva nova preduzeća, JODP Telekom Srpske i JODP Srpske Pošte. U toku 2002. godine, na osnovu Zakona o privatizaciji u Republici Srpskoj i Odluke Vlade Republike Srpske, 20% državnog kapitala Preduzeća je privatizovano putem vaučer ponude, od čega se na Privatizaciono-investicione fondove odnosilo 10,5%, a na fizička lica 9,5%. Preostalih 80% (državni kapital 65%, Fond penziono-invalidskog osiguranja 10% i Fond za restituciju 5%) se privatizovao po Posebnom privatizacionom programu Vlade Republike Srpske, u skladu sa Zakonom o privatizaciji državnog kapitala u preduzećima.

Rješenjem Osnovnog suda u Banjoj Luci od 12. decembra 2002. godine, upisana je promjena imena u Telekomunikacije RS, a.d. Banja Luka i statusna promjena.

Na osnovu Rješenja Osnovnog suda u Banjoj Luci od 28. juna 2007. godine, upisana je statusna promjena – vlasnička transformacija prodajom ukupnog dijela državnog kapitala preduzeću Telekom Srbija, a.d. Beograd.

Učešće Mtel-a a.d. Banja Luka u kapitalu povezanih pravnih lica je:

- 49% udjela vlasništva u Društvu za telekomunikacije MTEL d.o.o. Podgorica,

- 41% udjela vlasništva u društvu MTEL Global d.o.o. Beograd,

- 100% udjela vlasništva u LOGOSOFT, Privredno društvo za informatički inženjering d.o.o. Sarajevo,

- 100% vlasnik kablovskog operatera Blicnet d.o.o. Banja Luka,

- 100% vlasnik društva FINANC d.o.o. Banja Luka.Deset najvećih akcionara Mtela a.d. Banja Luka

19. jun 2024

Godišnji izvještaj 2023

Preuzmi

19. jun 2024

Izjava o uskladjenosti 2023

Preuzmi

08. maj 2024

Nekonsolidovani Finansijski izvještaj - 31.12.2023.

Preuzmi

08. maj 2024

Konsolidovani Finansijski izvještaj - 31.12.2023.

Preuzmi

07. maj 2024

Nekonsolidovani bilansni obrasci - 31.03.2024.

Preuzmi

07. maj 2024

Nekonsolidovani Finansijski izvještaj - 31.03.2024.

Preuzmi

29. februar 2024

Nekonsolidovani bilansni obrasci - 31.12.2023.

Preuzmi

29. februar 2024

Konsolidovani bilansni obrasci - 31.12.2023.

Preuzmi

25. novembar 2022

Statut - prečišćeni tekst, novembar 2022.

Preuzmi

19. mart 2021

Godišnji dokument o objavljenim informacijama od 13.03.2020. do 13.03.2021.

Preuzmi

24. mart 2020

Godišnji dokument o objavljenim informacijama od 13.03.2019. do 13.03.2020.

Preuzmi

15. mart 2019

Godišnji dokument o objavljenim informacijama od 13.3.2018. do 13.3.2019.

Preuzmi

15. mart 2018

Godišnji dokument o objavljenim informacijama od 13.3.2017. do 13.3.2018.

Preuzmi

13. mart 2017

Godišnji dokument o objavljenim informacijama -13.03.2017.

Preuzmi

13. mart 2016

Godišnji dokument o objavljenim informacijama -13.03.2016.

Preuzmi

01. decembar 2013

Prospekt Mtel a d Banja Luka - 1. decembar 2013.

Preuzmi

19. jun 2024

Izvještaj sa 48. Skupštine akcionara

Preuzmi

19. jun 2024

Odluke usvojene na 48. Skupštini akcionara

Preuzmi

17. maj 2024

Poziv za 48. Skupštinu akcionara

Preuzmi

17. maj 2024

Prijedlozi odluka sa materijalima za 48. Skupštinu akcionara

Preuzmi

17. maj 2024

Prijedlog Godišnjeg izvještaja za poslovnu 2023. godinu

Preuzmi

27. jun 2023

Izvještaj sа оdržаnе 47. Skupštine akcionara

Preuzmi

27. jun 2023

Odluke usvojene na 47. Skupštini akcionara

Preuzmi

24. maj 2023

Poziv za 47. Skupštinu akcionara

Preuzmi