Vlasnička struktura

Većinski vlasnik kompanije je Telekom Srbija sa 65% vlasničkog udjela

Javno osnovno državno preduzeće za telekomunikacije Republike Srpske, Banja Luka registrovano je na dan 20. decembra 1996. godine i do 12. decembra 2002. godine poslovalo je kao preduzeće u potpunom državnom vlasništvu, kada je izvršena vlasnička transformacija u akcionarsko društvo, kao i promijenjen naziv u Telekomunikacije Republike Srpske, a.d. Banja Luka.

Do kraja 1996. godine, poštanske, telegrafske i telefonske usluge u Republici Srpskoj su se obavljale u sklopu jednog preduzeća – Jedinstvenog javnog preduzeća PTT saobraćaja Republike Srpske.

Od 1. januara 1997. godine, u skladu sa odredbama Zakona o sistemima veza, radio-saobraćaju i poštanskom, telegrafskom i telefonskom saobraćaju, izvršena je podjela na dva nova preduzeća, JODP Telekom Srpske i JODP Srpske Pošte. U toku 2002. godine, na osnovu Zakona o privatizaciji u Republici Srpskoj i Odluke Vlade Republike Srpske, 20% državnog kapitala Preduzeća je privatizovano putem vaučer ponude, od čega se na Privatizaciono-investicione fondove odnosilo 10,5%, a na fizička lica 9,5%. Preostalih 80% (državni kapital 65%, Fond penziono-invalidskog osiguranja 10% i Fond za restituciju 5%) se privatizovao po Posebnom privatizacionom programu Vlade Republike Srpske, u skladu sa Zakonom o privatizaciji državnog kapitala u preduzećima.

Rješenjem Osnovnog suda u Banjoj Luci od 12. decembra 2002. godine, upisana je promjena imena u Telekomunikacije RS, a.d. Banja Luka i statusna promjena.

Na osnovu Rješenja Osnovnog suda u Banjoj Luci od 28. juna 2007. godine, upisana je statusna promjena – vlasnička transformacija prodajom ukupnog dijela državnog kapitala preduzeću Telekom Srbija, a.d. Beograd.

Učešće Mtel-a a.d. Banja Luka u kapitalu povezanih pravnih lica je:

- 49% udjela vlasništva u Društvu za telekomunikacije MTEL d.o.o. Podgorica,

- 41% udjela vlasništva u društvu MTEL Global d.o.o. Beograd,

- 100% udjela vlasništva u LOGOSOFT, Privredno društvo za informatički inženjering d.o.o. Sarajevo,

- 100% vlasnik kablovskog operatera Blicnet d.o.o. Banja Luka,

- 100% vlasnik društva FINANC d.o.o. Banja Luka.Deset najvećih akcionara Mtela a.d. Banja Luka

01. novembar 2023

Nekonsolidovani Finansijski izvještaj – 30.09.2023.

Preuzmi

11. oktobar 2023

Nekonsolidovani Finansijski izvještaj – 30.06.2023.

Preuzmi

11. oktobar 2023

Konsolidovani Finansijski izvještaj - 30.06.2023.

Preuzmi

27. jun 2023

Godišnji izvještaj 2022.

Preuzmi

27. jun 2023

Izjava o uskladjenosti 2022

Preuzmi

26. april 2023

Nekonsolidovani Finansijski izvještaj – 30.9.2022.

Preuzmi

12. septembar 2022

Nekonsolidovani Finansijski izvještaj - 30.06.2022.

Preuzmi

12. septembar 2022

Konsolidovani Finansijski izvještaj - 30.06.2022.

Preuzmi

25. novembar 2022

Statut - prečišćeni tekst, novembar 2022.

Preuzmi

19. mart 2021

Godišnji dokument o objavljenim informacijama od 13.03.2020. do 13.03.2021.

Preuzmi

24. mart 2020

Godišnji dokument o objavljenim informacijama od 13.03.2019. do 13.03.2020.

Preuzmi

15. mart 2019

Godišnji dokument o objavljenim informacijama od 13.3.2018. do 13.3.2019.

Preuzmi

15. mart 2018

Godišnji dokument o objavljenim informacijama od 13.3.2017. do 13.3.2018.

Preuzmi

13. mart 2017

Godišnji dokument o objavljenim informacijama -13.03.2017.

Preuzmi

13. mart 2016

Godišnji dokument o objavljenim informacijama -13.03.2016.

Preuzmi

01. decembar 2013

Prospekt Mtel a d Banja Luka - 1. decembar 2013.

Preuzmi

27. jun 2023

Izvještaj sа оdržаnе 47. Skupštine akcionara

Preuzmi

27. jun 2023

Odluke usvojene na 47. Skupštini akcionara

Preuzmi

24. maj 2023

Poziv za 47. Skupštinu akcionara

Preuzmi

24. maj 2023

Prijedlozi odluka sa materijalima za 47. Skupštinu akcionara

Preuzmi

24. maj 2023

Prijedlog Godišnjeg izvještaja za poslovnu 2022. godinu

Preuzmi

23. decembar 2022

Izvještaj sа оdržаnе 46. Skupštine akcionara

Preuzmi

23. decembar 2022

Odluke usvojene na 46. Skupštini akcionara

Preuzmi

07. decembar 2022

Poziv za 46. Skupštinu akcionara

Preuzmi

 

Saznajte više

Saopštenja za Investitore