Mtel poslovno-finansijska aplikacija - uspjeh koji traje dvije decenije

Nezamjenljiva podrška finansijskom poslovanju, in-house aplikacija koju je realizovao Mtel IT sektor

Mtel poslovno-finansijska aplikacija (PFA) je neizostavan alat u svakodnevnom poslovnom radu i odličan je primjer kapaciteta Mtel IT sektora kao moćne snage u primjeni novih tehnologija i pružanju kvalitetne podrške poslovnim procesima, povećanju operativnosti i još boljeg izvještavanja.

Interno razvijena za potrebe kompanije Mtel, a u saradnji IT sektora i Direkcije za finansije, PFA aplikacija ove godine „slavi“ dvadeseti rođendan. Put do nje nije bio jednostavan ali je bio od velike važnosti za kompaniju i izgradnju sopstvenog sistema, a takođe i veliku finansijsku uštedu koja je njome omogućena.

Nastala u težnji da se podaci, procesi i izvještaji organizuju na najbolji način, PFA aplikacija je u potpunosti in-house rješenje i srž je čitavog poslovno-finansijskog sistema kompanije na koju se naslanjaju drugi važni sistemi.

Razvoj in-house softverskih rješenja u kompaniji može ponuditi značajne prednosti, od veće kontrole i bolje prilagođenosti korisničkim potrebama do poboljšane bezbjednosti podataka i smanjenih troškova. Međutim, to ima svoje izazove te zahtjeva organizovanje stručnog tima, pažljivo planiranje i projektovanje, upravljanje procesom razvoja, održavanje i unapređivanje softvera tokom vremena.

Put je pređen brzo i sa velikim koracima

Da bi se uopšte kreirala PFA aplikacija, odnosno čitav sistem, bilo je potrebno realizovati nekoliko koraka koji su mu prethodili, a svaki od njih bi se mogao posmatrati kao poseban projekat: organizacija IT sektora, obuka i usavršavanje ljudi, kreiranje IT infrastrukture i baza podataka te integracija i objedinjavanje podataka iz deset različitih sistema koji su se do tada koristili.

Prethodno korišteni sistemi bili su veoma komplikovani, podaci su se vodili posebno pa je realizacija konsolidovanih izvještaja bila veoma otežana i sa rastom kompanije postajala je sve komplikovanija.

Kako je aplikacija realizovana?

Glavni cilj projektovanja, kodiranja i implementacije poslovno-finansijskog sistema je da se podaci ne smiju duplirati, da se unose na jednom mjestu, tamo gdje su i nastali i da se dalje propagiraju kroz čitav sistem.

U izradi se krenulo od samog početka, nakon sistema i baza podataka, kreirani su interfejsi, aplikacije i izvještaji. PFA sistem je zasnovan na Oracle bazi podataka, front-end, odnosno korisnički interfejs, je kreiran u Oracle Forms-u i pokreće se putem web pretraživača. Više stotina izvještaja je urađeno u Crystal Reports-u.

Danas se kreiraju i dodaju novi moduli u Oracle Apex-u, koji se naslanjaju na postojeću aplikaciju, kao i novi izvještaji u Jasper-u.

Upravo jedan od razloga uspjeha ovog sistema, završenog u roku, je dobra saradnja sa korisnicima i kolegama iz Direkcije za finansije koji su tačno znali šta hoće i koji su vjerovali u čitav projekat, čime je posao bio umnogome olakšan.

Vremenski prelaz na novi sistem bio je minimalan, napisana su tehnička uputstva za rad i održane obuke svih korisnika koji su bili pozitivno iznenađeni brzinom PFA aplikacije. Ugrađene su mnoge bezbjedonosne kontrole u radu i kreirano mnogo raznih izvještaja koji se svakodnevno koriste.

Mtel PFA aplikacija nastavlja da služi kao platforma za rad, svakodnevno se razvija, unapređuje i trajaće još dugo vremena.

Šta se postiglo?

PFA aplikacija je u potpunosti prilagođena poslovno-finansijskim procesima u kompaniji i pod kontrolom stručnjaka iz m:tel-a. Samim tim brzo reaguje na sve promjene i nove zahtjeve, što se i pokazalo pri brojnim integracijama sa drugim sistemima i akvizicijama kada je urađena konsolidacija sa zavisnim društvima.

Takođe, svi novi zahtjevi korisnika se rješavaju brzo i maksimalno funkcionalno, moguća je i izrada ad-hoc izvještaja i dobijanje specifičnih podataka po potrebi.

PFA aplikacija objedinjuje nekoliko cjelina:

Upravljanje finansijama: Glavna knjiga - mjesto gdje završavaju sve poslovne transakcije kompanije. Moguće je nezavisno vođenje za različite entitete kao i njihova konsolidacija. Zatim moduli: Ulazne i Izlazne fakture, Izvodi, Blagajne, Obračun dnevnica, Konsolidacija finansijskih izvještaja, Upravljanje kreditima, Analitika dugoročnih zakupa i PDV modul.

Upravljanje robnim tokovima: Upravljanje zalihama i skladištima, Sitan inventar, Investicije u toku

Upravljanje imovinom: Registar osnovnih sredstava

Upravljanje ljudskim resursima: Kadrovska evidencija, Lični dohoci i Prisustvo na poslu.

Procjena je da je razvoj ovog in-house sistema donio ogromnu finansijsku uštedu a revizije finansijskih izvještaja i sistema su prošle bez zamjerki.

Šta je danas u fokusu IT razvoja u m:tel-u?

Razvoj i unapređenje PFA aplikacije traje i danas kada se uz upotrebu savremenih tehnologija i iskustava neprestano pronalaze nova rješenja za lakše i kvalitetnije obavljanje poslovnih procesa.

Pored mnogobrojnih novih modula, ističu se: F:APP (novi moduli poslovno-finansijske aplikacije), Registar nekretnina, CREDIB, Obračun posredničkih naknada, Investicije u toku, Sistem za automatizaciju ovjere i plaćanja faktura za utrošenu električnu energiju, kao i mnogi drugi.

Mtel IT sektor najviše sarađuje sa Direkcijom za finansije, Direkcijom za korporativne poslove i Direkcijom za tehniku, podržava procese, kreira aplikacije i pruža tehničku podršku. Aplikacije koje je IT sektor razvio trenutno imaju više od hiljadu korisnika.

Razvoj novih baza, interfejsa i izvještaja nastavlja se i danas, kreiraju se savremene, moderno dizajnirane aplikacije za različite namjene, a sposobnost i stručnost radnika kao i postojeća infrastruktura je snaga koju kompaniju m:tel čini jedinstvenom na tržištu.