Izvještaj sа оdržаnе 47. Skupštine akcionara

U utorak 27.06.2023. godine u zgradi Mtela u ulici Mladena Stojanovića br.8, Banja Luka, održana je 47. Skupština akcionara Telekomunikacija RS a.d. Banja Luka.

U skladu sa tačkom 1. dnevnog reda Skupština je donijela Odluku o izboru Predsjednika 47. Skupštine akcionara, a u skladu sa tačkom 2. usvojila je Zapisnik sa 46. Skupštine akcionara.

U skladu sa tačkom 3. dnevnog reda, Skupština akcionara donijela je Odluku o usvajanju Godišnjeg izvještaja za poslovnu 2022. godinu sa Izjavom o usklađenosti organizacije i djelovanja sa Kodeksom ponašanja (Standardima korporativnog upravljanja).

U skladu sa tačkom 4. dnevnog reda Skupština akcionara je donijela Odluku o usvajanju Izvještaja Upravnog odbora u vezi sa finansijskim izvještajima Mtela a.d. Banja Luka za 2022. godinu, a u skladu sa tačkom 5. Odluku o usvajanju Izvještaja Odbora za reviziju o računovodstvu, izvještajima i finansijskom poslovanju Društva i njegovih povezanih društava, a u skladu sa tačkom 6. Odluku o usvajanju revidovanih Finansijskih izvještaja Mtela a.d. Banja Luka za 2022. godinu sa Izvještajem međunarodno priznatog nezavisnog revizora,

U skladu sa tačkama 7. i 8. dnevnog reda Skupština je razmatrala Izvještaje Odobra za reviziju i donijela Odluku o usvajanju Izvještaja Odbora za reviziju o usklađenosti poslovanja Društva sa zakonskim i drugim regulatornim zahtjevima i Odluku o usvajanju Izvještaja Odbora za reviziju o ugovorima zaključenim između Društva i povezanih lica.

U skladu sa tačkama 9. i 10. dnevnog reda Skupština je razmatrala Izvještaje o radu Upravnog odbora i Odbora za reviziju Mtela a.d. Banja Luka u 2022. godini i donijela Odluku o usvajanju Izvještaja o radu Upravnog odbora Mtela a.d. Banja Luka u 2022. godini i Odluku o usvajanju Izvještaja o radu Odbora za reviziju Mtela a.d. Banja Luka u 2022. godini.

U skladu sa tačkom 11. dnevnog reda Skupština je donijela Odluku o raspodjeli dobiti iz 2022. godine, kojom je definisano da se ostvarena neto dobit po obračunu za 2022. godinu u iznosu od 82.269.037,09 KM raspoređuje na privremenu dividendu isplaćenu akcionarima po Odluci Skupštine akcionara od 23.12.2022. godine u iznosu od 39.685.381,74 KM i na prenos na neraspoređenu dobit u iznosu preostale neraspoređene dobiti od 42.583.655,35 KM.

U skladu sa tačkom 12. dnevnog reda donijeta je Odluku o izboru međunarodno priznatog nezavisnog revizora kojom je Skupština akcionara izabrala revizorsku kuću BDO d.o.o. Banja Luka za usluge revizije nekonsolidovanih i konsolidovanih finansijskih izvještaja Mtela a.d. Banja Luka za 2024. godinu.

U skladu sa tačkom 13. dnevnog reda Skupština akcionara je donijela Odluku o izboru člana Upravnog odbora Mtela a.d. Banja Luka kojom je za člana Upravnog odbora na prijedlog manjinskog akcionara izabran Slavko Mitrović.

U skladu sa tačkom 14. dnevnog reda Skupština akcionara je donijela Odluku o izboru člana Odbora za reviziju Mtela a.d. Banja Luka kojom je Skupština akcionara na prijedlog akcionara sa većinskim učešćem za člana Odbora za reviziju izabrala Radenka Kotura.