Obavjestenje akcionarima o isplati privremene dividende iz dobiti iz 2019 godine

Obavještavaju se akcionari Mtel-a a.d. Banja Luka da od 27.12.2019. godine mogu pristupiti naplati privremene dividende iz dobiti Društva ostvarene u 2019. godini.

Privremena dividenda u ukupnom iznosu od 17.449.948,26 KM će se isplaćivati akcionarima Mtel-a po principu da svakoj akciji pripada isti nominalni iznos od 0,03551185 KM.

Akcionari Mtel-a sva uputstva i informacije vezane za pravo na isplatu dividendi mogu dobiti putem kontakt telefona, i to:
- na broj 080050000 (besplatan poziv) - informacije za fizička lica i
- na broj 051/219-380 - informacije za pravna lica
- na e-mail: akcionar@mtel.ba - informacije za fizička i pravna lica.

Napominjemo da pravo na privremenu dividendu iz dobiti Društva ostvarene u 2019. godini imaju akcionari Mtel-a koji imaju status akcionara prema podacima Centralnog registra hartija od vrijednosti na dan 26.12.2019. godine, kao dan presjeka.

Provjeru statusa sa danom presjeka akcionari Mtel-a mogu izvršiti kod Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka, ul. Sime Šolaje br. 1, ili kod Službe za informacije Mtel a.d. Banja Luka na broj: 080050000 (besplatan poziv). U Centralnom registru hartija od vrijednosti akcionari mogu izvršiti provjeru upisanih podataka i ako postoje neslaganja u podacima o vlasnicima akcija koji se vode u Centralnom registru hartija od vrijednosti sa podacima iz ličnog dokumenta potrebno je uraditi usklađivanje.

Obavještavamo sve akcionare da vode računa o rokovima zastare svojih potraživanja prema Društvu i da pristupaju naplati dividendi kako bi ostvarili svoje pravo na dio dobiti Društva.