Izvještaj sa XL Skupštine akcionara

U četvrtak 05.12.2019. godine sa početkom u 13.00 časova u zgradi Mtel-a u ulici Mladena Stojanovića br.8. Banja Luka, održana je XL Skupština akcionara Mtel-a a.d. Banja Luka.

U skladu sa tačkom 1. dnevnog reda Skupština je donijela Odluku o izboru Predsjednika XL Skupštine akcionara, a u skladu sa tačkom 2. usvojila je Zapisnik sa XXXIX Skupštine akcionara.

U skladu sa tačkom 3. dnevnog reda Skupština akcionara je donijela Odluku o isplati privremene dividende akcionarima Mtel-a a.d. Banja Luka u iznosu od 17.449.948,26 KM u novcu. Ovom Odlukom definisano je da se privremena dividenda raspoređuje srazmjerno na sve akcije Društva po principu svakoj akciji isti nominalni iznos od 0,03551185 KM, da se privremena dividenda isplaćuje akcionarima Mtel-a a.d. Banja Luka koji taj status imaju na dan 26.12.2019. godine, a kao datum početka isplate privremene dividende utvrđen je dan 27.12.2019. godine.

U skladu sa tačkom 4. dnevnog reda Skupština akcionara donijela je Odluku o izboru člana Upravnog odbora Telekomunikacija RS a.d. Banja Luka, kojom je za člana Upravnog odbora, a na prijedlog akcionara sa većinskim učešćem izabrana Danijela Maletić, kao nezavisni član Upravnog odbora.