Obavještenje o uslovima korišćenja m:SAT usluge

Posebni uslovi korišćenja m:SAT usluge.

Obavještavamo vas da će se od 16. marta 2019. godine primjenjivati posebni uslovi korišćenja m:SAT usluge.

Od navedenog datuma u ponudu se uvodi  m:SAT usluga koja je DTH (Direct to home) usluga  i koja podrazumjeva isporuku televizijskih programa preko satelita do odgovarajuće terminalne opreme instalirane na lokaciji korisnika, pri čemu se programski sadržaj organizuje u pakete televizijskih programa. Navedena usluga je namijenjena za rezidencijalne korisnike.

Za potrebe omogućavanja pružanja m:SAT usluge korisniku se isporučuje terminalna oprema koju čine: satelitski prijemnik (STB - Set Top Box sa integrisanom satelitskom karticom ili CAM - Conditional-access module sa uparenom satelitskom karticom), satelitska antena sa priborom i LNB (Low Noise Block).

Korisniku se omogućava da se opredijeli za korišćenje vlastite satelitske antene, pod uslovom da predmetna satelitska antena ispunjava odgovarajuće tehničke karakteristike.

U okviru korišćenja m:SAT usluge, korisnicima će biti dostupna tri m:SAT paketa TV programa: m:SAT S, m:SAT M i m:SAT L, po određenim cijenama mjesečne pretplate, kao i mogućnost korišćenja m:SAT usluge na dodatnom satelitskom prijemniku po određenoj cijeni mjesečne naknade.

 Mjesečna pretplata za korišćenje m:SAT paketaTV programa definisana je kako slijedi:

m:SATpaketi TV programa

Mjesečna pretplata sa PDV-om

m:SATS

15,00 KM

m:SATM

22,00 KM

m:SATL

30,00 KM

Mjesečna naknada za korišćenje dodatnog satelitskog prijemnika, kao i naknada za instalaciju dodatnog satelitskog prijemnika definisane su kako slijedi: 

Naknade za korišćenje dodatnog satelitskog prijemnika

Cijena sa

Mjesečna naknada za dodatni satelitski prijemnik

6,00 KM

Naknada za instalacija dodatnog satelitskog prijemnika - jednokratno

30,00 KM

Cijene korišćenja m:SAT paketa TV programa (jednokratne naknade)

m:SAT S, m:SAT M
m:SAT L

Jednokratna naknada

Priključak

80,00 KM

Priključak u slučaju da korisnik posjeduje satelitske antenu

30,00 KM

Demontaža terminalne opreme na zahtjev korisnika

30,00 KM

Korisnicima se, na zahtjev, omogućava plaćanje definisane naknade za priključak u iznosu od 80,00 KM sa uključenim PDV-om, u 12 jednakih mjesečnih rata.

Za preseljenje m:SAT usluge/pretplatničke terminalne opreme korisnik plaća naknadu u jednokratnom iznosu, kako slijedi: 

Cijene preseljenjam:SAT usluge/pretplatničke terminalne opreme
(jednokratne naknade)

Jednokratna naknada

U slučaju kada korisnik vrši instalaciju terminalne opreme na novoj lokaciji

11,70 KM

U slučaju kada Mtel vrši instalaciju terminalne opreme na novoj lokaciji

30,00 KM


Promjena u pretplatničkom odnosu

Cijena

Promjena adrese dostave računa

Besplatno

Naknada za nastavak pružanja m:SAT uslugenakon izmirenja duga

8,19 KM

Sve cijene su sa PDV-om        

 Posebne uslove korišćenja m:SAT usluge koji će se primjenjivati od 16. marta 2019 godine, možete da pogledate ovdje:

Opšti uslovi za pružanje telekomunikacionih usluga dostupni su na stranici www.mtel.ba/uslovi-koriscenja  kao i na m:tel prodajnim mjestima.