Obavještenje akcionarima o isplati dividende iz dobiti iz 2019. godine

Obavještavaju se akcionari Mtel-a a.d. Banja Luka da od 24.07.2020. godine mogu pristupiti naplati dividende iz dobiti Društva ostvarene u 2019. godini.

Dividenda u ukupnom iznosu od 43.575.757,88 KM će se isplaćivati akcionarima Mtel-a po principu da svakoj akciji pripada isti nominalni iznos od 0,08867969 KM.

Akcionari Mtel-a sva uputstva i informacije vezane za pravo na isplatu dividendi mogu dobiti putem kontakt telefona, i to:

- na broj 080050000 (besplatan poziv) - informacije za fizička lica i

- na broj 051/219-380 -informacije za pravna lica

- na e-mail: akcionar@mtel.ba- informacije za fizička i pravna lica.

Napominjemo da pravo na dividendu iz dobiti Društva ostvarene u 2019. godini imaju akcionari  Mtel-a koji imaju status akcionara prema podacima Centralnog registra hartija od vrijednosti na dan 16.07.2020. godine, kao dan presjeka.

Provjeru statusa sa danom presjeka akcionari Mtel-a mogu izvršiti kod Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka, ul. Sime Šolaje br. 1, ili kod Službe za informacije Mtel a.d. Banja Luka na broj: 080050000 (besplatan poziv). U Centralnom registru hartija od vrijednosti akcionari mogu izvršiti provjeru upisanih podataka i ako postoje neslaganja u podacima o vlasnicima akcija koji se vode u Centralnom registru hartija od vrijednosti sa podacima iz ličnog dokumenta potrebno je uraditi usklađivanje.

Obavještavamo sve akcionare da vode računa o rokovima zastare svojih potraživanja prema Društvu i da pristupaju naplati dividendi kako bi ostvarili svoje pravo na dio dobiti Društva.

U skladu sa članom 47. Zakona o privrednim društvima, potraživanja akcionara prema Društvu po osnovu dividendi zastarjevaju u roku od tri godine od datuma početka isplate dividendi.

Po proteku roka zastarjelosti, potraživanja akcionara prema Društvu po osnovu dividendi neće biti isplaćivana akcionarima, tj. protekom og roka akcionari gube pravo potraživanja po osnovu dividendi.