Izvještaj sа оdržаnе XLI Skupštine akcionara

U četvrtak 25.06.2020. godine sa početkom u 13,00 časova, u zgradi Mtela u ulici Mladena Stojanovića br.8, Banja Luka, održana je XLI Skupština akcionara Telekomunikacija RS a.d. Banja Luka.

U skladu sa tačkom 1. dnevnog reda Skupština je donijela Odluku o izboru Predsjednika XLI Skupštine akcionara, a u skladu sa tačkom 2. usvojila je Zapisnik sa XL Skupštine akcionara.

U skladu sa tačkom 3. dnevnog reda, Skupština akcionaraje donijela Odluku o usvajanju Godišnjeg izvještaja za 2019. godinu sa Izjavom o usklađenosti organizacije i djelovanja sa Kodeksom ponašanja (Standardima korporativnog upravljanja).

U skladu sa tačkom 4. dnevnog reda, Skupština akcionaraje donijela Odlukuo usvajanju Izvještaja Upravnog odbora u vezi sa finansijskim izvještajima  Mtela a.d. Banja Luka za 2019. godinu, a u skladu sa tačkom 5. dnevnog reda, Skupština akcionaraje donijela Odluku o usvajanju Izvještaja Odbora za reviziju o računovodstvu, izvještajima i finansijskom poslovanju Društva i njegovih povezanih društava, a u u skladu sa tačkom 6. dnevnog reda, Skupština akcionaraje donijela Odlukuo usvajanju revidovanih Finansijskih izvještaja Mtela a.d. Banja Luka za 2019. godinu sa Izvještajem međunarodno priznatog nezavisnog revizora.

U skladu sa tačkama 7. i 8. dnevnog reda, Skupština akcionaraje razmatrala izvještaje Odbora za reviziju i donijela Odluku o usvajanju Izvještaja Odbora za reviziju o usklađenosti poslovanja Društva sa zakonskim i drugim regulatornim zahtjevima i Odluku o usvajanju Izvještaja Odbora za reviziju o ugovorima zaključenim između Društva i povezanih lica.

U skladu sa tačkama 9. i 10. dnevnog reda, Skupština akcionaraje razmatrala Izvještaje o radu Upravnog odbora i Odbora za reviziju u 2019. godini i donijela Odluku o usvajanju Izvještaja o radu Upravnog odbora Mtela a.d. Banja Luka u 2019. godini i Odluku o usvajanju Izvještaja o radu Odbora za reviziju Mtela a.d. Banja Luka u 2019. godini.

U skladu sa tačkom 11. dnevnog reda, Skupština akcionaraje donijela Odlukuo raspodjeli dobiti iz 2019. godine. Po usvajanju ove Odluke, a u skladu sa tačkom 12. dnevnog reda donesena je Odluka o isplati dividendi iz dobiti 2019. godine kojom je definisano da se akcionarima Mtela a.d.  Banja Luka isplaćuje iz dobiti iz 2019. godine dividenda u iznosu od 43.575.757,88 KM u novcu, da se dividenda raspoređuje srazmjerno na sve akcije Društva po principu svakoj akciji isti nominalni iznos od 0,08867969 KM, da se dividenda isplaćuje akcionarima koji imaju taj status na dan 16.07.2020. godine, a kao datum početka isplate dividende utvrđen je dan 24.07.2020. godine.

U skladu sa tačkom 13. dnevnog reda donijeta je Odluka o izboru međunarodno priznatog nezavisnog revizora kojom je Skupština akcionara izabrala revizorsku kuću BDO d.o.o. Banja Luka za usluge revizije nekonsolidovanih i konsolidovanih finansijskih izvještaja Mtela a.d. Banja Luka za 2021. godinu.

U skladu sa tačkom 14. dnevnog reda, donijeta je Odluka o izboru člana Upravnog odbora Mtela a.d. Banja Luka kojom je za člana Upravnog odbora na prijedlog manjinskog akcionara izabran Slavko Mitrović.

U skladu sa tačkom 15. dnevnog reda, donijeta je Odluka o izboru članova Odbora za reviziju Mtela a.d. Banja Luka kojom je Skupština akcionara na prijedlog akcionara sa većinskim učešćem za članove Odbora za reviziju izabrala Filipa Bankovića i Radenka Kotura.